local USE flag
metadata

Enable metadata API

Packages describing “metadata” as local USE flag

Package “metadata” Flag Description
media-sound/jack2 Enable metadata API
sys-cluster/neutron Installs the initscripts for the neutron metadata agent service

All packages providing a “metadata” USE flag (2)