innodb-lzo

Global USE flag

Enables lzo compression methods for InnoDB/XtraDB


Packages describing “innodb-lzo” as local USE flag

Package “innodb-lzo” Flag Description
dev-db/mariadb Enables lzo compression methods for InnoDB/XtraDB

All packages providing a “innodb-lzo” USE flag (1)