virtual/
freedesktop-icon-theme

Virtual to choose between different icon themes