x11-themes/
sound-theme-freedesktop

Default freedesktop.org sound theme following the XDG theming specification

https://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/sound-theme-spec